Asociația „Prietenii Slănicului”

Asociatia “PRIETENII SLANICULUI” este înfiinţată prin voinţa membrilor fondatori, ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, cu patrimoniu social distinct, sediul propriu, organele de direcţie, administraţie şi control, potrivit actului de constituire, fiind concepută pe principiul liberei asocieri, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, ca o asociaţie creştină interconfesională, neguvernamentală, non – profit, independentă faţă de partidele politice, organele de stat, de alte formaţiuni ale sistemului instituţional şi politic si care işi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare, actul constitutiv şi prezentul statut.

Asociaţia „Prietenii Slănicului” aduce laolaltă oameni de pretutindeni în vederea promovării valorilor naturale, istorice, religioase, sociale și culturale ale Văii Slănicului și ale zonei.

Scopul Asociaţiei “Prietenii Slanicului" este de atragere resurse pentru derularea unor activitati de dezvoltare a zonei, de educaţie culturală, spirituală şi moral-civică în rândul comunităţii, concomitent cu sprijinirea morală şi materială a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice şi/sau cu venituri mici ori aflaţi la nevoie, defavorizaţi, marginalizaţi, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, religie sau orientare politică, precum si a tinerilor.

Pentru realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, ASOCIAŢIA, va atrage resurse naturale si umane si va efectua prin membrii săi urmatoarele activitati:

a) desfăşurarea de activităţi cu scop social, cultural, educaţional, sportiv şi spiritual;
b) promovarea acțiunilor de voluntariat, în special în rândul tinerilor;
c) protejarea mediului înconjurător, a spațiilor publice;
d) realizarea de concursuri sportive, jocuri de societate, competitii de sah;
e) promovarea dezvoltării rurale, prin redescoperirea valorilor tradiţionale şi a specificului zonei;
f) promovarea întelegerii şi cooperării între oameni;
g) promovarea şi realizarea de activităţi multiculturale; 
h) promovarea conceptelor şi activităţilor de educaţie formală şi nonformală şi pe întreg parcursul vieţii;
i) promovarea egalităţii de gen, vârstă, apartenenţă şi de şansă, precum şi a drepturilor omului;
j) promovarea si crearea de activitati cu specific persoanelor cu dizabilitati, in vederea incluziunii sociale, diminuarii stigmatizarii si discriminarii.
k) încurajarea şi sprijinirea dezvoltării turismului regional si local;
l) sprijinirea si primirea de sprijin din partea administaţiilor publice locale şi județene a proiectelor de interes public, în concordanţă cu statutul Asociaţiei;
m) implicarea activă în cunoaşterea şi soluţionarea unor probleme sociale ale comunităţii;
n) colaborarea cu instituţiile ce desfăşoară activităţi didactice şi nedidactice;
o) promovarea dialogului interdisciplinar, intercultural, interconfesional şi social în comunitate, mai ales între tineri;
p) promovarea conştiinţei şi atitudinii civice, mai ales în rândul tinerilor, creşterea interesului şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de problemele sociale, prin activităţi şi programe dedicate acestora;
q) implicarea materială, profesională şi morală în realizarea unor centre culturale, sociale, biblioteci, de tineret, a unor programe comunitare (culturale, sociale, educaţionale, civice), simpozioane, tabere socio-cultural-educaţionale, schimburi de experienţă, activităţi extracurriculare, etc;
r) organizarea unei reţele de comunicare, sprijin şi cooperare între organizaţii, programe, instituţii și autorităţi cu scopuri similare din ţară şi străinătate;
s) elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe culturale, de asistenţă socială, umanitare educaţionale, precum şi de servicii de caritate destinate indivizilor, grupurilor, colectivităţilor, prin colaborarea cu alte ONG-uri, cu sprijinul voluntarilor, comunităţii şi al autorităţilor;
t) realizarea, autorizarea, susţinerea şi/ sau găzduirea de cursuri de formare educaţională şi profesională, precum şi elaborarea de materiale specifice;
u) oferirea de consultanţă şi suport în probleme de educaţie, în diversele ei forme;
v) organizarea de cursuri de îndrumare pentru creşterea abilităţilor şi competenţelor, în diferite domenii de activitate, atât pentru membrii Asociaţiei, cât şi pentru persoane fizice şi juridice din afara acesteia;
w) realizarea, publicarea şi tipărirea de publicaţii (broşuri, buletine, reviste, ziare, pliante, etc.), în vederea promovării scopurilor menţionate, a valorizării acţiunilor sociale pozitive şi a schimburilor de experienţă, a stimulării şi implicarii responsabile a indivizilor, a organizaţiilor, a comunităţii şi a autorităţilor;
x) realizarea, difuzarea si promovarea unor publicatii scrise, a unui post de televiziune si de radio zonal;
y) promovarea dezvoltării economice individuale şi comunitare, în toate formele sale, prin înfiinţarea, participarea şi colaborarea în dezvoltarea de întreprinderi sociale, de ateliere protejate, antreprenoriate și de alte forme lucrative etc, realizând astfel promovarea dezvoltării, redescoperirea valorilor tradiţionale şi a specificului zonei, context ce creeaza premisele incluziunii sociale şi comunitare, nediscriminării şi nemarginalizării, indiferent de varsta si statutul fiecarui individ;
z) suport in inserţia culturală, socială şi profesională şi susţinerea iniţiativelor acestora;
aa) dezvoltarea conştiinţei civice şi umane şi a capacităţii de asumare a responsabilitătilor;
bb) promovarea şi protecţia drepturilor cetăţeneşti;
cc) protecţia mediului şi conservarea resurselor naturale;
dd) organizare și manageriere evenimente; 
ee) dezvoltare parteneriate cu instituții de stat și private, precum și cu alte ONG-uri ori entități
ff) protecţia drepturilor consumatorilor şi promovarea calităţii bunurilor şi serviciilor;
gg) materiale informative pentru turiști și cetățeni
hh) acceptarea, solicitarea, administrarea şi valorificarea donaţiilor (sub formă de bani, alimente, medicamente de uz uman sau veterinar, îmbrăcăminte, echipament medical sau orice alte produse materiale, etc.), contribuţii, activităţi de sprijin (muncă fizică, asistenţă de specialitate etc.) din partea unor persoane fizice şi juridice, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei. Bunurile obţinute din donaţii, sponsorizări sau prin alte mijloace legale pot fi folosite ca atare sau vândute, sumele de bani astfel rezultate fiind folosite pentru realizarea scopurilor Asociaţiei;
ii) acordarea nemijlocită de ajutoare sub formă de donaţii ocazionale, alimente, bani, îmbrăcăminte, medicamente şi alte bunuri materiale persoanelor incapabile de muncă, bolnavilor, invalizilor, familiilor cu mulţi copii, vârstnicilor, şcolilor, spitalelor, altor instituţii care, prin activitatea lor, deservesc categoria de persoane cu deficienţe sau aflate la nevoie;
jj) amenajarea, închirierea sau construirea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor;
kk) alte obiective care să contribuie la realizarea scopului propus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu